JDA Renewables
Våra lösningar

Konsulter och projektutvecklare under ett tak

Vi hjälper er både som konsult och projektutvecklare. Med en verksamhet som står på två ben bistår vi under hela projektutvecklingen, men vi kan genom våra två verksamhetsgrenar göra det på olika sätt och anpassat efter ert behov.

Konsultverksamheten sträcker sig från planering till projektutveckling och byggnation av förnybara energianläggningar. För att leverera en helhet har vi ett starkt närverk av underkonsulter, experter och samarbetspartners inom solenergi, batterilagring, vindkraft och vätgas.

Vår projektutveckling fokuserar på batterilagring och solenergi. Vi erbjuder även möjligheten till investering i vindkraft och vätgas. Vi riktar oss mot den svenska marknaden och dess goda utvecklingsmöjligheter, men kan även erbjuda investeringar på andra snabbt växande marknader för förnybar energi.

Konsulttjänster

Vi hjälper er med tjänster som spänner från rådgivning i enskilda ärenden och expertstöd i olika frågeställningar till framtagande och ledning av tillståndsansökningar. Vår konsultverksamhet är specialiserade på projektledning, miljörättsliga bedömningar och tillståndståndsrelaterade frågeställningar.

Inom miljöprövning och miljörätt hjälper vi er att minimera tillståndsrisker så att er ansökan har en högre sannolikhet att få tillstånd. Vi löser enskilda projektfrågeställningar med målet att generera ett miljötillstånd och ett lönsamt projekt. Vi hjälper er med kartläggning av tillståndsprocesser, ansökningar, riskbedömningar, analyser, rättsutredningar, omvärldsbevakning med mera. Via underkonsulter, experter och samarbetspartners inom bland annat elnät så levererar vi en helhet av konsulttjänster inom miljöprövning.

Själva och med hjälp av externa expertkonsulter erbjuder vi även avgränsade tjänster som analyser och bedömningar av motstående intressen, som försvarsintressen, marin verksamhet, riksintressen och olika naturvärden.

Projektutvecklare

Vi utvecklar projekt inom batterilagring, solenergi, vindkraft och vätgas fram till investeringsbeslut (RTB-status) åt investerare, partners, energiföretag och andra. Grunden för våra projekt för förnybar energi är en stor förståelse för energimarknaden och miljötillståndsprocessen, baserad på våra erfarenheter från att utveckla sol-, batteri- och vindprojekt i Sverige. Vår projektorganisation drar nytta av konsultnätverket av experter, partners och underkonsulter och genomsyras av industriellt kunnande som ger lösningar för snabba projekt. Om du är intresserad av oss som projektutvecklare har vi god tillgång till stora och små potentiella projektplatser för en blandad portfölj.

Thailand

Utöver de tjänster som JDA Renewables erbjuder i Sverige så kan vi genom ett delägt thailändskt bolag, Ecopia Energy, även erbjuda affärs- och projektutveckling i Thailand åt investerare och samarbetspartners.

Våra lösningar för förnybar energi

Batterilager

Batterilagring

Fristående batterienergilagringssystem (BESS). Hybridlösningar för solenergi och vindkraft.

Markbaserad solkraft

Solenergi

Markmonterade solparker och takmonterade solpaneler för större projekt och innovativa lösningar som Agrivoltacis och flytande solenergi.

Vindkraft

Vindkraft

Offshore och onshore vindkraft och hybridprojekt.

Vätgas

Vätgas

Fristående projekt och hybridprojekt med batteri, sol eller vindkraft.

Tjänster

01 Mark

Sajtscreening, markförhandling och tillhandahållande av sajter med bra förutsättningar i olika storlekar.

02 Miljörätt

Juridiska bedömningar och analyser av frågeställningar inom miljöprocessen.

03 Projektledning

Tjänster för specifika projektfrågor och fullständig hantering av projektets framdrift.

04 Projektutveckling

Projektutvecklare som tar fram och driver projekt fram till investeringsbeslut (RTB-status).

05 Rådgivning

För ett framgångsrikt projekt stödjer vi med bedömningar av olika nyckelfrågor, såsom motstående intressen.

06 Tillstånd

Tjänster för specifika miljötillståndsfrågor och fullständig hantering av tillståndsansökningar.

Frågor och svar

Förnybara energikällor, som sol- och vindkraft, avger inga utsläpp av växthusgaser eller andra föroreningar. Med förnybar energi kan vi minska användningen av fossila bränslen och ställa om samhället för att minska klimatförändringarna. Genom att gå över till förnybara energikällor kan luftföroreningarna minskas, folkhälsan förbättras, naturresurser bevaras samt miljön skyddas. Förnybar energi har haft en snabb teknikutveckling med betydande kostnadsminskningar de senaste åren och det är numera ur ett kostnadsperspektiv ett konkurrenskraftigt energislag.

Solenergi framställs genom att solcellspaneler (PV) omvandlar solljus till elektricitet med hjälp av ett halvledarmaterial. En solpanel består av flera sammankopplade solceller, som är sammankopplade i en krets och med två lager som det skapas ett elektriskt fält mellan när solen lyser på dem och elektricitet bildas. För att kunna använda elen från solpanelerna eller föra in den i elnätet omvandlas den från likström (DC) till växelström (AC) med hjälp av en växelriktare.

Vindkraft omvandlar vindens rörelseenergi till elektricitet med hjälp av vindturbiner. Genom rotorbladen och generatorn fångas vindens energi och den mekaniska rörelsen omvandlas till elektricitet. Vindkraftsverk är oftast samlade i en vindkraftspark med ett internt elnät som sammankopplar dem till transformatorstationer. Den genererade elektriciteten från vindkraftsparken matas in i det lokala elnätet eller överföringsnätet beroende på anläggningens storlek och placering

Markförhandlingar för förnybar energi är processen där projektutvecklare förhandlar med markägare eller markanvändare. Detta för att säkra den mark som behövs för att bygga och driva anläggningar som vindkraftsparker, solkraftsanläggningar och vattenkraftverk. Denna process är en viktig del för att kunna inleda och genomföra förnybara energiprojekt.

Processen börjar med att lämpliga platser för förnybara energiprojekt identifieras, till exempel blåsiga områden eller områden med mycket solsken. Faktorer som marktopografi, närhet till elnätet och tillståndskrav kan också påverka valet av plats. När en lämplig plats har hittats, tar utvecklaren kontakt med markägare eller markanvändare som äger eller kontrollerar marken. Det kan vara privatpersoner, företag, lantbrukare, eller till och med myndigheter beroende på området. Därefter följer förhandlingar vilka involverar diskussioner om olika aspekter av projektet såsom arrendeavtal, markköp, fördelning av intäkter, tidsramar för projektet och eventuell kompensation för eventuell påverkan på markanvändningen eller miljön. Baserat på diskussionerna kan projektutvecklaren och markägaren skapa ett formellt avtal som tydligt beskriver villkoren för markanvändningen. När markförhandlingarna är slutförda och alla avtal är undertecknade kan projektutvecklaren gå vidare med planering, konstruktion och drift av det projektet på marken.

Agrivoltaics (agrophotovoltaics) är ett sätt att kombinera jordbruk med solenergiprodukten. Genom agrivoltaics kan jordbrukare använda sin mark för både växtodling eller djurhushållning och energiproduktion samtidigt. Genom att ge skugga kan agrivoltaics minska grödans vattenavdunstning, värmepåverkan och solexponering, vilket leder till ökad skörd och bättre kvalitet på produkterna. Agrivoltaics kan också göra att tillgängliga landytor används effektivare då marken kan användas för både jordbruk och energiproduktion. Dessutom minskar det markkonkurrensen i de fall tillgänglig mark behövs både för jordbruk och energiproduktion. Agrivoltacis är fortfarande en relativt ny teknik men forskningsstudier har visat att rätt utförd så går det att producera energi på ett lönsamt sätt samtidigt som det går att bedriva jordbruk.  

Genom batterilagring lagras elektrisk energi från vanligtvis solenergi eller vindkraft. När det produceras mer sol- eller vindkraft än vad som behövs laddas batterierna. När det råder ökad efterfrågan på el ökar eller när det inte finns solljus eller vind kan den lagrade energin användas för att möta efterfrågan.

Batterilagringssystem kan användas i bostadshus till kommersiella fastigheter och storskaliga elnät. De kan tillhandahålla reservkraft under strömavbrott eller perioder med hög efterfrågan på el, hjälpa till att stabilisera elnätet och stärka elnätets infrastruktur.

BESS är en förkortning av Battery Energy Storage System. En BESS består av en eller flera batteribanker, vilka i sin tur är uppbyggda av individuella battericeller. BESS-teknik används blir vanligare i alltifrån från bostadshus och kommersiella byggnader till storskaliga elnät. Förnybara energikällor variabilitet ökar behovet av att kunna lagra, styra och stabilisera energiproduktionen, vilket kan göras genom användning av BESS-teknik. Kapaciteten hos en BESS mäts i termer av dess energilagringskapacitet, som vanligtvis mäts i kilowattimmar (kWh). Effekten av en BESS, vilket är den hastighet med vilken den kan leverera elektrisk energi, mäts vanligtvis i kilowatt (kW) eller megawatt (MW).

PPA är en förkortning av Power Purchase Agreement (elköpavtal). Genom en PPA kan en köpare, komma överens om att köpa den el som genereras under en viss tidsperiod till ett förutbestämt pris. PPA:er är vanliga inom förnybar energi och är viktiga för finansiering och utveckling av projekt genom att de kan generera en långsiktig intäkt och ett stabilt pris.

Intresserad av våra tjänster?