JDA Renewables
Hur kan vi bidra

Minska koldioxidutsläpp genom förnybar energi

En hållbar utveckling är avgörande för att undvika fortsatt uppvärmning av vår planet. Klimatförändringarna riskerar att orsaka smältande inlandsisar, utrotning av livsmiljöer och arter, stigande havsnivåer och på lång sikt hota mänsklig civilisation. Det bekräftades i den senaste rapporten från IPCC. För en hållbar utveckling måste fossila bränslen ersättas av förnybara energikällor såsom vind- och solenergi. Tillsammans med er kan vi skapa ett hållbart energisystem som gynnar nuvarande och framtida generationer.

Miljöhänsyn, hållbarhet och lokalt engagemang

Vi vill medverka till omställningen av energisystemet för en hållbar framtid. Vi utgår från ett lösningsorienterat förhållningssätt för att möjliggöra mer förnybar energi som kan minska utsläppen av koldioxid och bidra till en förbättrad miljö. Som konsultfirma och projektutvecklare genomsyras vi av ett stort engagemang för en grön omställning av samhället. FN:s mål för hållbar utveckling utgör grunden för vårt engagemang. Våra tjänster inom batterilagring, solenergi, vindkraft och vätgas integrerar hänsyn för miljön och närboende med de andra överväganden och bedömningar vi gör inom projektet.

Vår approach

Hållbara tjänster och projekt

Vår ESG-policy (Environmental, Social and Governance dvs. Miljö, Socialt ansvar och Bolagsstyrning) vägleder oss i bedömningar avseende hållbarhet och etik. Tillsammans med ESG-policyn utgår vi från FN:s hållbarhetsmål, de utgör grunden för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi har inkluderat ESG-faktorer i vårt beslutsfattande både som konsultfirma och projektutvecklare. Vi utgår från vårt ESG-arbete när vi identifierar och hanterar risker samt när vi bedömer om affärs- och investeringsmöjligheter ligger i linje med våra värderingar. Givetvis anpassar vi oss efter vår uppdragsgivares hållbarhetsarbete i våra konsultuppdrag och då vi redan arbetar med ESG har vi en god förståelse för hur det kan göras på bästa sätt.

Var med och bygg en hållbar framtid med oss