JDA Renewables
Svensk bordsflagga

Vindkraft och valet 2022

Innebär söndagens val när valresultatet (troligtvis) kan fastställas på onsdag någon förändring för vindkraftsutvecklare?

En inblick innan riksdags, regionala och kommunala förhandlingar om makten har inletts kan fås från den enkätundersökning som Sydsvenskan genomförde inför valet.

Artikelns enkätundersökning om hur svensk havsbaserad vindkraft bör utvecklas samt huruvida det kommunala vetot bör mjukas upp, avskaffas eller behållas, återges nedan.

Hur bör svensk havsbaserad vindkraft utvecklas?

S: har pekat ut havsområden särskilt lämpade för utbyggnad, samt slopat anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft. 

V: ser stor potential i den havsbaserade vindkraften. Även landbaserad vindkraft behöver byggas ut för att möta elbehoven i alla delar av landet.

MP: vill se en nationell strategi för havsbaserad vindkraft, inklusive ett planeringsmål på 150 tWh havsbaserad vindkraft till 2040. För att nå detta måste vi styra våra myndigheter tydligare, göra om våra tillståndsprocesser och tydligt peka ut var vi vill bygga havsbaserad vindkraft i Sverige. 

C: Vindkraft är det kraftslag som går snabbast att bygga ut i stor skala och därför behöver både den land- och havsbaserade vinden få goda förutsättningar. Vi vill omedelbart att regeringen godkänner de ansökningar man har på bordet. 

L: Även om den tar lång tid att få på plats kan den havsbaserade vindkraften bli ett viktigt bidrag för att möjliggöra den fördubbling av elsystemet som behövs inom 20 år för att klara klimatet. Placeringen behöver ta hänsyn till både skönhetsvärden, känslig havsmiljö och Sveriges försvar. De fossilfria energislagen ska ha jämförbara spelregler. Den som vill ansluta ny produktion ska stå för de kostnader som uppstår i elsystemet.

KD: Den havsbaserade vindkraften kommer att vara en pusselbit när Sverige för att klara klimatomställningen ska ungefär fördubbla elproduktionen inom ett par årtionden. KD är emot subventioner av kabelanslutningarna – vindkraften ska byggas ut på egna meriter. 

M: Sveriges primära problem är att vi har dyr el när det inte blåser. I ett sådant läge menar vi att den prioriterade uppgiften är att se till att vi bygger mer planerbar elproduktion, i form av kärnkraft. M säger nej till subventioner med argumentet att de fördyrar hushållens elnätsavgifter. 

SD: Havsbaserad vindkraft spelar marginell roll idag, men har potential för framtiden. Kostnadsnivån för havsbaserad vindkraft för hög för att den ska kunna byggas ut på marknadsmässiga grunder. SD avvisar förslag som subventionerar vindkraft som exempelvis slopade anslutningsavgifter.

Källa Sydsvenskan 2022-09-09: Enkätsvar från partierna, för V kommer informationen från partiets webbplats.

Ska kommunala vetot mjukas upp, avskaffas eller behållas?

S: vill se över det kommunala vetot. Det ska komma in tidigare i processen och vara tydligare för alla inblandade. S vill också ta fram ett system för incitament, dels till kommuner som bygger vindkraft, dels till dem vars omgivning påtagligt påverkas av vindkraftsutbyggnad.

V: En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde. Det är också av stor vikt att vindkraften där den byggs ut också förenas med lokal nytta.

MP: Kommunerna ska fortsatt få bestämma var de vill ha vindkraft. Men MP vill att det kommunala vetot ska reformeras, så att det blir tydligare när och hur kommunerna får lov att säga nej.

C: vill reformera det kommunala vetot för att skapa större förutsägbarhet genom att låta kommunen uttala sig tidigare i processen. Lokalsamhället ska ta del av värden från vindkraften. Närboende som påverkas av en etablering ska få ersättning för intrånget.

L: säger nej till att avskaffa det kommunala vetot. Kommunerna ska ha fullt bestämmande över markanvändningen i kommunen. Det behövs tydliga och tidiga besked från Försvarsmakten om ett läge för en vindkraftspark kan accepteras. 

KD: värnar den lokala demokratin och det kommunala vetot. Det behövs ett system för ersättning till kommunerna och fastighetsägare som blir påverkade av vindkraftsetableringar.

M: vill behålla det kommunala vetot för vindkraftsbyggnation eftersom den lokaldemokratiska aspekten är viktig.

SD: Det är viktigt att värna det kommunala vetot. Det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare – som är bäst lämpade att fatta beslut i fråga om vindkraftsetableringar.

Källa Sydsvenskan 2022-09-09: Enkätsvar från partierna, för V kommer informationen från partiets webbplats.

Vill du veta mer om hur utgången av valet kan påverka energibranschen och förnybar energi, de konsulttjänster vi erbjuder, eller vill få rådgivning, kontakta oss.

Läs fler nyheter